PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens (hierna meestal 'gegevens' genoemd) worden door ons uitsluitend verwerkt voor zover dit nodig is en voor het leveren van een functionele en gebruiksvriendelijke website, inclusief de inhoud en de daar aangeboden diensten.

Conform art. 4 cijfer 1 van de verordening (EU) 2016/679, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna 'AVG' genoemd) is een 'verwerking', een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Met de onderstaande gegevensverklaring informeren we u in het bijzonder over de soort, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen van de verwerking beslissen. Bovendien informeren we u over de door ons voor optimalisatiedoeleinden en het verbeteren van de gebruikskwaliteit gebruikte externe componenten, voor zover derden hiervoor gegevens onder hun eigen verantwoording verwerken.

Onze gegevensverklaring is als volgt ingedeeld: I. Informatie over ons als verantwoordelijke II. Rechten van gebruikers en belanghebbenden III. Informatie over gegevensverwerking

I. INFORMATIE OVER ONS ALS VERANTWOORDELIJKE

Verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de privacywetgeving is:

Scaneca GmbH
Richard-Wagner-Str. 48-50, D10585 Berlijn, Duitsland

Handelsregister: HRB 202879 B
Rechtbank Charlottenburg

Vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders:
Nikolay Kozlov
Dzmitry Komar

Telefoon: +49 (0) 30 4036 5870
E-Mail: impressum@scaneca.de
Gebruik bij aanvragen het Aanvraagformulier

II. RECHTEN VAN GEBRUIKERS EN BELANGHEBBENDEN

Met betrekking tot de later nog nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en belanghebbenden het recht:

• op bevestiging of hen betreffende gegevens worden verwerkt, op informatie over de verwerkte gegevens, op meer informatie over de gegevensverwerking evenals op kopieën van de gegevens (zie ook art. 15 AVG);
• op rectificatie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens (zie ook art. 16 AVG);
• op onmiddellijke verwijdering van de hen betreffende gegevens (zie ook art. 17 AVG), of, alternatief, indien een verdere verwerking conform art. 17 alinea 3 AVG vereist is, op beperking van de verwerking in overeenstemming met art. 18 AVG;
• op het ontvangen van de hen betreffende en door hen beschikbaar gestelde gegevens en op overdracht van deze gegevens aan andere aanbieders/verantwoordelijken (zie ook art, 20 AVG);
• op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, voor zover zij van mening zijn dat de verwerking van de hen betreffende gegevens door de aanbieder inbreuk maakt op de AVG (zie ook art, 77 AVG).

Daarbuiten is de aanbieder verplicht om alle ontvangers waaraan gegevens door de aanbieder zijn doorgegeven, op de hoogte te stellen over elke rectificatie of verwijdering van gegevens of de beperking van de verwerking op grond van artikel 16, 17 alinea 1, 18 AVG. Deze verplichting bestaat echter niet indien deze mededeling onmogelijk is of gepaard gaat met een niet in verhouding staande inspanning. Niettegenstaande het bovenstaande heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Eveneens hebben gebruikers en belanghebbenden volgens art. 21 AVG recht op bezwaar tegen de toekomstige verwerking van de hen betreffende gegevens, voor zover de gegevens door de aanbieder in overeenstemming met art. 6 alinea 1 lid. f) AVG worden verwerkt. In het bijzonder is bezwaar tegen de gegevensverwerking ten doel van direct marketing mogelijk.

III. INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

Uw gegevens die bij het gebruik van onze internetpagina's worden verwerkt, worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt, het verwijderen van de gegevens niet tegen een wettelijke bewaarplicht ingaat en er hieronder geen andere informatie over afzonderlijke verwerkingsprocedures wordt gegeven.

Cookies

a) Session cookies
Wij gebruiken op onze internetpagina's zgn. cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door de door u gebruikte internetbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Door deze cookies wordt specifieke informatie over u, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres, verwerkt.

Door deze verwerking wordt onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger aangezien de verwerking resp. de weergave van onze website in verschillende talen of het aanbieden van een winkelmandjesfunctie mogelijk wordt.

Rechtsgrondslag van deze verwerking is art. 6 alinea 1 lid b.) AVG, voor zover deze cookies gegevens verwerken voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst.

Indien de verwerking niet dient voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst, ligt ons gerechtigde belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. Rechtsgrondslag is dan art. 6 alinea 1 lid. f) AVG.

Door het sluiten van uw internetbrowser worden deze session cookies verwijderd.

b) Cookies van externe aanbieders
Eveneens worden op onze website cookies gebruikt van partnerbedrijven waarmee wij samenwerken voor doeleinden van reclame, analyse of de functionaliteiten van onze website.

De details hierover, in het bijzonder over de doeleinden en de rechtsgrondslagen van de verwerking van dergelijke cookies van externe aanbieders, vindt u in de onderstaande informatie.

c) Recht op wissen
U kunt het plaatsen van cookies voorkomen of beperken via de instellingen van uw internetbrowser. Eveneens kunt u reeds opgeslagen cookies op elk moment verwijderen. De hiervoor benodigde stappen en maatregelen hangen echter af van de door u gebruikte internetbrowser. Gebruik bij vragen daarom de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of support van de browser. Bij zgn. flash-cookies kan de verwerking echter niet worden voorkomen via de instellingen van de browser. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw flash player wijzigen. Ook de hiervoor vereiste stappen en maatregelen hangen af van de door u gebruikte flash player. Gebruik bij vragen daarom eveneens de helpfunctie of documentatie van uw flash player of neem contact op met de fabrikant of gebruikerssupport.

Indien u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit ertoe leiden dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

Contactaanvragen/contactmogelijkheid: indien u per contactformulier of e-mail contact met ons opneemt, worden de daarbij door u opgegeven gegevens gebruikt voor het verwerken van uw aanvraag. Het opgeven van de gegevens is nodig voor het verwerken en beantwoorden van uw aanvraag - zonder deze kunnen we uw aanvraag niet of slechtst beperkt beantwoorden.

Rechtsgrondslag van deze verwerking is art. 6 alinea 1 lid b) AVG. Uw gegevens worden verwijderd indien uw aanvraag afsluitend is beantwoord en het verwijderen niet wordt verhinderd door wettelijke bewaarplichten zoals bij een eventuele aansluitende uitvoering van een overeenkomst.